Referat, generalforsamling, onsdag d. 20. april 2022.

Referent: Gitte Hertzum

 1. Valg af dirigent – Mette Lyngdal blev valgt
 2. Valg af stemmetællere – beslutning. Stemmetællere vælges hvis det bliver aktuelt med afstemning
 3. Beretning, Næstformanden fremlagde beretningen.

Vi har i grundejerforeningen arbejdet med 3 primære hovedopgaver:

 1. Etablering: 

Efter at vi fik etableret bestyrelsen, blev roller og opgaver fordelt. Vi fik fastlagt kontingent, lavet en hjemmeside, facebookgruppe, foreningskonto og MobilPay boks.

 1. Synlighed: Vi har indgået i samarbejder med andre lokalforeninger. Bl.a. har vi sammen med Aaløkke Grundejerforening holdt gå-møder med diverse lokalpolitikere vedrørende trafikken omkring Rugårdsvej, for bl.a. at skabe en sikker skolevej.

Vi har søgt indflydelse på udviklingen i området bl.a. gennem Velfærdsfundamentet og Borgerne Bestemmer. Og deltager nu aktivt i partnerskabsgruppen og er derved med til at prioritere hvad midlerne i velfærdsfundamentet kan bruges til.

Op til kommunalvalget indkaldte vi et bredt udsnit af de lokale politikere, til et politikermøde, for at diskutere hvordan de så udviklingen i Gl. Tarup i fremtiden.

Vi arbejder på at få en hjertestarter mere i området.

Socialt arrangement (Toner i Tarup)

 1. Hvervning af medlemmer: Vi har husstandsomdelt  postkort. Afleveret postkort til lokale ejendomsmæglere. Vi har benyttet facebook annoncering, opslag på lokale facebook grupper og på vores egen side. Ved oprettelse af en mobilpay box har vi forsøgt at gøre hvervingsprocessen mere gnidningsfri.

Spørgsmål fra salen: Hvordan er udviklingen i medlemsantallet.

Svar:

 • mange i starten og nu stagnerer det. Lige nu har vi 51 medlemmer.
 1. Forelæggelse af regnskab (Regnskabet er vedlagt som bilag)

Indtægter 15250 kr.. 

Heraf er 10.050 kr.fra kontingent og 5200 kr.  fra annoncesalg.

Udgifter: 5034 kr. generalforsamling, møder, it, postkort osv.. 

2382 kr. i bankrenter/gebyrer.

Årets resultat: 7834 kr. 

 1. Indkomne forslag: ændringsforslag til vedtægter:

bemærk jf. § 9, stk. 8

Til ændring af vedtægterne kræves det, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for”

Forslag: Der ændres så § 2, stk. 3 ændres til stk. 4 og der tilføjes et ny stk. 3, vedr. udmelding, med følgende ordlyd: “Ønsker et medlem at forlade foreningen skal dette ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Oplysninger om medlemmet slettes efterfølgende jf. foreningens GDPR-regler.”

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 1. Valg

På valg til bestyrelsen

 • Per Vestrup – genopstiller, valgt
 • Peter Svejgaard – genopstiller, valgt
 • Annegrethe Nissen – ønsker ikke genvalg

valg af to suppleanter

Rasmus Grube – suppl., Risvangen ønsker ikke genvalg

Ulrik Nielsen – suppl., Eddavej ønsker ikke genvalg

valg af revisor: Per Christiansen – genopstiller, valgt

Ingen af de fremmødte ønskede at stille op.

 1. Fastsættelse af årskontingent

Forslag med at fortsætte på de 300 kr. 

Enstemmigt vedtaget.

 1. Evt.

Bemærkning fra salen: 

 1. Hjemmesiden er svær at finde – svar: det kigger vi på.
 2. Spørgsmål til hjertestarter og placering. Bemærkning fra salen, husk navn på hjertestarter. Den lander ofte via ambulancen på sygehuset. ( det er noteret)
 1. Bestyrelsen konstituerer sig.