Vedtægter

fra Gl. Tarup grundejerforening

 

  • Foreningens navn og formål:

  Foreningens navn er ”Gl. Tarup Grundejerforening”, og foreningen har til formål at arbejde med projekter, der kan være til fælles gavn for området, dets beboere samt miljøet.

  • Medlemsskab:

  Stk. 1. Enhver grundejer, der bebor en ejendom inden for det geografisk udpegede område som hører til Gl. Tarup Grundejerforening, kan optages som medlem af ”Gl.Tarup Grundejerforening”. Der kan maksimalt være et medlemskab pr. husstand uanset ejerforhold, og et betalt medlemskab berettiger til en stemme på generalforsamlingen.

  Stk 2. Ejere af matrikler inden for Gl. Tarup Grundejerforenings område med bopæl uden for området er berettiget til et medlemskab. Dette medlemskab kan overdrages til den eller de husstande, der bebor ejendommen, således at hver husstand er berettiget til et medlemskab af foreningen.

  Stk. 3. Ønsker et medlem at forlade foreningen skal dette ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Oplysninger om medlemmet slettes efterfølgende jf. foreningens GDPR-regler.

  Stk. 4. Medlemmer der direkte skader eller modarbejder foreningens interesser, kan af bestyrelsen ekskluderes. Eksklusion kan af begge parter ankes til en afgørelse på en generalforsamling.

  • Kontingent:

  Medlemskontingentet for det næste år fastsættes af den ordinære generalforsamling. Indeværende års kontingent skal være betalt inden afholdelse af den ordinære generalforsamling – i april jf. § 9 stk. 2.

  • Bestyrelsens sammensætning:

  Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer og 2 suppleanter, der uden stemmeret deltager i bestyrelsens møder.

  • Konstituering:

  Stk 1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær, der fører en forhandlingsprotokol. 

  Stk. 2. Der kan nedsættes udvalg efter behov. I udvalgene kan optages medlemmer udenfor bestyrelsen.

  • Tegning:

  Stk 1. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Til køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves der dog alle bestyrelsesmedlemmers underskrift. 

  Stk 2. Bestyrelsen kan meddele prokura til to bestyrelsesmedlemmer.

  • Bestyrelsens arbejde:

  Stk 1. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når tre bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

  Stk 2. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder bestyrelsens møder og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. For at et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, må mindst tre bestyrelsesmedlemmer være til stede.

  Stk 3. Bestyrelsen behandler de sager, som medlemmerne forelægger bestyrelsen, og tager beslutning om anvendelsen af foreningens pengemidler, i overensstemmelse med foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

  Stk 4. Bestyrelsen beslutter, hvordan kommunikationen med medlemmerne og områdets øvrige beboere skal foregå. Det kan ske ved f.eks. udgivelse af et blad eller digitalt.

  • Regnskab:

  Årsregnskab forelægges hvert år til revision inden 1. februar. Revisoren gennemgår regnskabet med bilag og afleverer det med påtegnelse inden 15. februar. Regnskabsåret følger kalenderåret.

  • Generalforsamlingen:

  Stk 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Foreningens vedtægter vedtages af generalforsamlingen.

  Stk 2. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i april måned. En generalforsamling indkaldes med 15 dages varsel.

  Stk 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden 30 dage, når mindst 20 medlemmer skriftligt foreligger formanden ønske derom med angivelse af forslag til dagsorden.

  Stk 4. Sager, som medlemmer ønsker forelagt den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde otte dage før generalforsamlingen. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges på generalforsamlingen.

  Stk 5. Den ordinære generalforsamlings dagsorden er: 

  1. Valg af dirigent 
  2. Valg af stemmetællere 
  3. Beretning 
  4. Forelæggelse af revideret regnskab 
  5. Indkomne forslag 
  6. Valg 
  7. Fastsættelse af årskontingent 
  8. Eventuelt

  Stk. 6. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for to år ad gangen. For at sikre en kontinuerlig afgang, afgår det første år tre medlemmer og det næste år 2 medlemmer. Der vælges to suppleanter til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant.

  Stk 7. De forelagte sager afgøres normalt ved simpelt flertal.

  Stk 8. Til ændring af vedtægterne kræves det, at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

  • 10 Opløsning:

  Stk 1. Til opløsning af foreningen kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ophævelsen. Er halvdelen af medlemmerne ikke til stede, indkaldes til ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte medlemmer.

  Stk 2. I tilfælde af foreningens opløsning, beslutter Generalforsamlingen hvad eventuelle midler skal bruges til.

  Således vedtaget på stiftende  generalforsamling 16. juni 2021